| |     latinica | english  
Насловна
КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКАТ "СРБИЈА ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА" ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

К О Н К У Р С
за доделу стипендија у оквиру пројекта „Србија за Србе из региона“ за школску 2020/2021. годину

Структура стипендије

Стипендија у оквиру Пројекта стипендирањa припадника српске националне заједнице из држава у региону учесница Пројекта обухвата:

 • бесплатну припремну наставу српског језика (интензиван курс српског језика након доласка у Републику Србију);
 • бесплатнo школовање на основним академским и струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер академским и струковним студијама, специјалистичким академским или докторским студијама.
 • стипендију у износу од 15.000,00 динара месечно;
 • бесплатну услугу смештаја и исхране у установама студентског стандарда;
 • добровољно здравствено осигурање у складу са прописима и међународним споразумима;
 • бесплатну боравишну визу;
 • бесплатно признавање средњошколских диплома;
 • бесплатно признавање високошколских диплома.

Стипендија у оквиру Пројекта не обухвата:

 • путне трошкове приликом доласка и одласка из Републике Србије;
 • трошкове јавног градског превоза у Републици Србији;
 • трошкове за уџбенике и радне материјале у току студија.

Услови за добијање стипендије

Стипендију може да оствари кандидат који испуњава следеће услове:

 • припадник је српске националне заједнице у земљама из региона - Република Словенија, Република Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Република Северна Македонија, Румунија, Република Албанија и Мађарска:
 • има држављанство држава у региону које су обухваћене Пројектом;
 • млађи је од:
  • 21 године за студије првог степена - основне академске студије, основне струковне студије;
  • 25 година за специјалистичке струковне студије првог степена и за студије другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије;
  • 35 година за студије трећег степена - докторске академске студије.
  • има одговарајуће образовање: наведено у Закључку Владе Републике Србије који је у прилогу;
  • конверзацијски ниво знања енглеског или српског језика.

Докумeнтација за пријављивање

Докумeнтација коју доставља кандидат приликом пријављивања:

 • пријава на конкурс са информацијом о два студијска програма која жели да похађа и то у складу са својим претходним образовањем и условима уписа на жељени студијски програм у Републици Србији;
 • биографија са мотивационим писмом на енглеском или српском језику;
 • доказ о припадности српској националној заједници и држављанству држава у региону које су обухваћене Пројектом;
 • фотокопија путне исправе (пасош);
 • докази о стеченом образовању - оверене фотокопије докумената (средњошколска сведочанства, диплома о завршеном средњем образовању, дипломе о стеченом високом образовању, мастер дипломе, преписе оцена и додатке дипломи);
 • доказ о знању енглеског или српског језика на конверзацијском нивоу (сертификат, уверење, потврда и сл.);
 • лекарско уверење не старије од шест месеци којим се потврђује да кандидат не болује од неке заразне болести.

Рок за пријављивање

Рок за слање пријавних формулара са пратећом документацијом је 30. децембар 2020. године.

Одабрани стипендисти су у обавези да:

 • донесу оригиналe докумената (средњошколска сведочанства, дипломе о стеченом високом образовању, мастер дипломе, преписе оцена и додатке дипломи), преведене на српски/енглески језик приликом доласкa у Републику Србију;
 • донесу оригинал лекарско уверење не старије од шест месеци којим се потврђује да кандидат не болује од неке заразне болести.

 

УНИВЕРЗИТЕТИ/ФАКУЛТЕТИ У САСТАВУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 1. Архитектонски факултет 2. Грађевински факултет 3. Електротехнички факултет 4. Машински факултет 5. Рударско-геолошки факултет 6. Саобраћајни факултет 7. Технолошко - металуршки факултет 8. Технички факултет, Бор 9. Факултет организационих наука 10. Пољопривредни факултет 11. Шумарски факултет 12. Економски факултет 13. Правни факултет 14. Филозофски факултет 15. Филолошки факултет 16. Факултет политичких наука 17. Факултет безбедности 18. Учитељски факултет 19. Православно богословски факултет 20. Факултет спорта у физичког васпитања 21. Медицински факултет 22. Стоматолошки факултет 23. Фармацеутски факултет 24. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 25. Факултет ветеринарске медицине 26. Математички факултет 27. Физички факултет 28. Хемијски факултет 29. Факултет за физичку хемију 30. Биолошки факултет 31. Географски факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 1. Факултет инжењерских наука, Крагујевац 2. Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево 3. Факултет техничких наука, Чачак 4. Економски факултет 5. Правни факултет 6. Факултет педагошких наука, Јагодина 7. Педагошки факултет, Ужице 8. Факултет медицинских наука 9. Агрономски факултет, Чачак 10. Природно-математички факултет 11. Филолошко-уметнички факултет 12. Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања 13. Универзитет у Крагујевцу - Студијски програм за стицање заједничке дипломе ОАС Психологија (Факултет медицинских наука, Природно-математички факултет, Филолошко-уметнички факултет и Факултет педагошких наука)

УНИВЕРЗИТЕТУ НИШУ 1. Грађевинско-архитектонски факултет 2. Електронски факултет 3. Машински факултет 4. Технолошки факултет, Лесковац 5. Факултет заштите на раду 6. Економски факултет 7. Правни факултет 8. Филозофски факултет 9. Педагошки факултет.Врање 10. Медицински факултет 11. Факултет спорта и физичког васпитања 12. Природно-математички факултет 13. Факултет уметности 14. Пољопривредни факултет у Крушевцу

УНИВЕРЗИТЕТУ НОВОМ САДУ 1. Филозофски факултет 2. Пољопривредни факултет 3. Правни факултет 4. Технолошки факултет 5. Економски факултет 6. Факултет техничких наука 7. Медицински факултет 8. Природно-математички факултет 9. Академија уметности 10. Грађевсински факултет 11. Технички факултет "Михајло Пупин" 12. Факултет спорта и физичког васпитања 13. Педагошки факултет 14. Учитељски факултет на мађарском наставном Језику

АКАДЕМИЈЕ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРИКОВНИХ СТУДИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

1. Београдска академија пословних и уметничких струковних студија: • Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија; • Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија.

2. Академија струковних студија Београд: • Висока здравствена школа струковних студија - Београд; • Висока туристичка школа струковних студија - Београд; • Висока хотелијерска школа струковних студија - Београд.

3. Академија техничко - уметничких струковних студија - Београд: • Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија - Београд; • Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије - Београд; • Висока грађевинско - геодетска школа струковних студија - Београд; • Висока железничка школа струковних студија - Београд; • Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент - Београд.

4. Академија техничких струковних студија Београд: • Висока школа струковних студија - Београдска политехника; • Висока техничка школа струковних студија - Нови Београд; • ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ Висока инжењерска школа струковних студија, Београд -Земун; • Висока техничка школа струковних студија - Пожаревац,

5. Академија струковних студија Шабац: • Висока медицинска и пословно - технолошка школа струковних студија - Шабац; • Висока пољопривредна школа струковних студија - Шабац; • Висока школа струковних студија за васпитаче - Шабац.

6. Академија струковних студија Јужна Србија: • Висока пословна школа струковних студија - Лесковац; • Висока пољопривредно - прехрамбена школа струковних студија Прокупље; • Висока школа за васпитаче струковних студија из Гњилана са привременим седиштем у Бујановцу; • Висока технолошко уметничка струковна школа - Лесковац; • Висока пословна школа струковних студија - Блаце.

7. Академија васпитачко - медицинских струковних студија: • Висока медицинска школа струковних студија - Ћуприја; • Висока школа струковних студија за васпитаче - Крушевац; • Висока школа за васпитаче струковних студија - Алексинац.

8. Академија струковних студија Шумадија: • Висока техничка школа струковних студија - Крагујевац; • Висока технолошка школа струковних студија - Аранђеловац; • Висока техничка машинска школа струковних студија - Трстеник; • Висока техничко - технолошка школа струковних студија - Крушевац.

9. Академија струковних студија Западна Србија: • Висока пословно-техничка школа струковних студија - Ужице; • Висока пословна школа струковних студија - Ваљево.

10. Академија техничко - васпитачких струковних студија: • Висока техничка школа струковних студија - Ниш; • Висока школа примењених струковних студија - Врање; • Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Пирот.

11. Академија струковних студија Косовско Метохијска: • Висока економска школа струковних студија Пећ у Лепосавићу; • Висока техничка школа струковних студија - Звечан; • Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу.

Висока техничка школа струковних студија- Нови Сад;
Висока техничка школа струковних студија- Суботица;
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне. информатичаре „СИРМИЈУМ" - Сремска Митровица;
Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад;
Висока пословна школа струковних студија- Нови Сад;
Висока техничка школа струковних студија - Зрењанин;
Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Кикинда;
Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера - Суботица;
Висока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Палов"- Вршац.

За додатне информације можете се обратити Генералном конзулату Републике Србије у Херцег Новом

 


Верзија за штампу
Дијаспора
КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКАТ "СРБИЈА ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА" ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
О дијаспори и Србима у региону
Клубови и удружења
Медији
Допунска настава
Српска православна црква
Пројекти за дијаспору
Војни меморијали