| |     ћирилица | english  
Naslovna
Statusna pitanja

Prijava braka sklopljenog pred inostranim organom

Državljani Republike Srbije sa boravkom na konzularnom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Herceg Novom, koji su sklopili brak u Crnoj Gori mogu da podnesu zahtev za prijavu braka, radi upisa činjenice zaključenja braka u matičnu knjigu venčanih u Republici Srbiji.

Za prijavu braka zaključenog u Crnoj Gori potrebno je priložiti:
- Izvod iz matične knjige venčanih, original, ne stariji od 6 meseci;
- Kopije ličnih dokumenata supružnika (pasoš, lična karta);
- Troškovi za prijavu braka iznose 18,00 evra.

Sklapanje braka u konzulatu


Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u kojima se može zaključiti brak: [PDF].

Proširen broj  Diplomatsko-konzularnih predstavništva u kojima se može sklopiti brak: [PDF].

.Prijava deteta rođenog u inostranstvu

 Za prijavu rođenja deteta u inostranstvu potrebno je priložiti:

• izvod iz matične knjige rođenih, original, ne stariji od šest meseci;   

• kopije ličnih dokumenata (pasoš, lična karta) za roditelje;

• troškovi za prijavu deteta iznose 16 evra;

Napomena: Stranka ukoliko želi može sama da dostavi sledeća dokumenta:

•uverenje o državljanstvu Republike Srbije za oba roditelja, ukoliko su oboje državljani Republike Srbije;

• izvod iz matične knjige rođenih za roditelje, sa napomenom o sklopljenom braku ili izvod iz matične knjige venčanih.

 NAPOMENA:
Prilikom prijave rođenja deteta potrebno je prisustvo oba roditelja, ukoliko su državljani Republike Srbije. Ukoliko je jedan od roditelja stranac, prijavu može izvršiti samo roditelj koji poseduje državljanstvo i važeću putnu ispravu Republike Srbije.
Za dete koje je rođeno vanbračno, treba priložiti zapisnik o priznavanju očinstva. Procedura priznavanja očinstva se može izvršti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije (potrebno je prisustvo oba roditelja sa važećim putnim ispravama Republike Srbije) ili pred nadležnim inostranim organom, ali je tada potrebno naknadno sprovesti proceduru priznavanja odluke inostranog organa od strane nadležnog suda u Republici Srbiji.

Priznavanje očinstva

Priznavanje očinstva vrši se za dete koje je rođeno vanbračno. Procedura priznavanja očinstva se može izvršti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije (potrebno je prisustvo oba roditelja sa važećim putnim ispravama Republike Srbije) ili pred nadležnim inostranim organom, ali je tada potrebno naknadno sprovesti proceduru priznavanja odluke inostranog organa od strane nadležnog suda u Republici Srbiji.

Očinstvo može da prizna muškarac koji je navršio 16. godinu života i koji je sposoban za rasuđivanje. Sa priznanjem očinstva mora da se saglasi majka ako je navršila 16. godinu života i ako je sposobna za rasuđivanje. Sa priznanjem očinstva mora da se saglasi dete ako je navršilo 16. godinu života i ako je sposobno za rasuđivanje.Izjava o priznanju očinstva kao i izjava o saglasnosti sa priznanjem očinstva ne mogu se opozvati.

Usvojenje

Materija usvojenja regulisana je Porodičnim zakonom Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 18/2005). Usvojenje se zasniva odlukom organa starateljstva, ukoliko je to u  najboljem interesu deteta. Usvojiti se može samo maloletno dete. Ne može se usvojiti dete pre nego što navrši treći mesec života. Ne može se usvojiti maloletno dete koje je steklo potpunu poslovnu sposobnost. Porodični zakon propisuje da se može usvojiti samo:
1. dete koje nema žive roditelje;
2. dete čiji roditelji nisu poznati ili je nepoznato njihovo boravište;
3. dete čiji su roditelji potpuno lišeni roditeljskog prava;
4. dete čiji su roditelji potpuno lišeni poslovne sposobnosti;
5. dete čiji su se roditelji saglasili sa usvojenjem.

Dete se može usvojiti samo uz saglasnost roditelja. Roditelj ne može dati saglasnost za usvojenje pre nego što dete navrši drugi mesec života i može povući saglasnost za usvojenje u roku od 30 dana od dana kada je dao saglasnost. Saglasnost roditelja za usvojenje nije potrebna ukoliko je roditelj potpuno lišen roditeljskog prava, lišen prava da odlučuje o pitanjima koja bitno utiču na život deteta ili potpuno lišen poslovne sposobnosti. Sa usvojenjem mora da se saglasi dete koje je navršilo 10. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje.

Strani državljanin može usvojiti dete pod uslovom da se ne mogu naći usvojitelji među domaćim državljanima i da se ministar nadležan za porodičnu zaštitu saglasio sa usvojenjem. Smatraće se da se usvojitelji ne mogu naći među domaćim državljanima ako je prošlo više od godinu dana od dana unošenja podataka o budućem usvojeniku u Jedinstveni lični registar usvojenja. Izuzetno, ministar nadležan za porodičnu zaštitu može dozvoliti usvojenje stranom državljaninu i pre isteka navedenog roka ako je to u najboljem interesu.

Razvod braka

Brak se razvodi pred sudom na osnovu presude. Ukoliko je brak razveden pred inostranim sudom, naš državljanin će zatražiti od našeg suda priznavanje pravosnažne inostrane presude. Tek kada naš sud presudom potvrdi inostranu odluku, razvod braka će se upisati u matične knjige koje se vode u R. Srbiji.

Ugovorom između Republike Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima propisamo je da sudske odluke jedne države ugovornice donete u bračnim sporovima i u sporovima radi utvrđivanja i osporavanja očinstva ili materinstva, odnosno odluke koje se odnose na lična stanja (status) sopstvenih državljana ili državljana druge države ugovornice, priznaće se i bez preispitivanja od strane suda uslova predviđenih tim ugovorom, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa propisima koji se primenjuju u ovim stvarima na teritoriji države u kojoj se traži priznanje.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
POČETAK RADA ON LINE APLIKACIJE ZA VIZU D RADI ZAPOŠLЈAVANЈA U REPUBLICI SRBIJI
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari