| |     ћирилица | english  
Naslovna
Državljanstvo

Pitanja državljanstva regulisana su Zakonom o državljanstvu Republike Srbije i Zakonom o izmenama Zakona o državljanstvu Republike Srbije.

KAKO STIČETE DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

I Sticanje državljanstva poreklom

II Sticanje državljanstva prijemom

III Državljanin Republike Srbije možete postati, pod određenim uslovima, upisom u evidencije državljana Srbije

KAKO PRESTAJE DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

Prestanak državljanstva Republike Srbije otpustom

Prestanak državljanstva odricanjem

OTPUŠTENI STE IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE, A ŽELITE DA GA PONOVO STEKNETE

NEMATE REGULISAN DRŽAVLJANSKI STATUS

GDE PREDAJETE ZAHTEV I KO ODLUČUJE
 

STICANjE DRŽAVLjANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete:

• čija su oba roditelja u trenutku njegovog rođenja državljani Republike Srbije,
• čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije, a dete je rođeno na teritoriji Republike Srbije,
• koje je rođeno u inostranstvu čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije, a drugi je nepoznat ili je nepoznatog državljanstva ili je lice bez državljanstva,
• koje je rođeno u inostranstvu čiji je jedan od roditelja u trenutnku njegovog rođena državljanin Republike Srbije, a drugi ima strano državljanstvo, ukoliko roditelj koji poseduje državljanstvo Republike Srbije do navršene 18. godine rođenja deteta podnese zahtev za upis u evidencije državljana u Republici Srbiji, direktno ili posredstvom diplomatsko-konzularnog predstavništva, i
• koje je starije od 18 godina života, rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja bio državljanin Republike Srbije, a drugi strani državljanin, ukoliko do navršene 23. godine života podnese zahtev za upis u evidencije državljana Republike Srbije, lično ili posredstvom diplomatsko-konzulranog predstavništva.

Sticanje državljanstva Republike Srbije prijemom:

Državljanstvo Republike Srbije se stiče prijemom na osnovu pravosnažnog rešenja koje donosi Ministarstvo unutrašnjih poslova, na zahtev stranke i posle sprovedenog postupka propisanog Zakonom o državljanstvu Republike Srbije.

Stranac kome je shodno propisima o kretanju i boravku stranaca odobreno stalno nastanjene u Republici Srbiji može, na lični zahtev, da bude primljen u državljanstvo Republike Srbije, ukoliko ispunjava i druge Zakonom propisane uslove. Zahtev za prijem se podnosi neposredno Minstarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Za podnošenje zahteva za prijem u državljanstvo koristite sledeće obrasce: 

 Izjava da se Republika Srbija smatra svojom državom

 Zahtev za prijem u državljanstvo RS član 23 - obrazac 6

 Izjava

Prijem u državljanstvo Republike Srbije pripadnika srpskog naroda, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije

Član 23. Zakona o državljanstvu glasi:
Pripadnik srpskog naroda, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, ima pravo da bude primljen u državljanstvo Republike Srbije bez otpusta iz stranog državljanstva, ako je navršio 18 godina života i nije mu oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana, u državljanstvo Republike Srbije može biti primljeno i lice rođeno u drugoj republici ranije SFRJ koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice boravi na teritoriji Republike Srbije ili je izbeglo u inostranstvo.

Uz zahtev po članu 23. stav 1. Zakona podnosilac prilaže:
a) izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci);
b) uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
v) izvod iz matične knjige venčanih (za lica koja su u braku);
g) fotokopiju dokumenta sa fotografijom (pasoš) ili drugi dokument (lična karta);
d) potpisanu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom;
đ) za dete starije od 14 godina potrebna je njegova saglasnost;
e) dokaz o srpskom poreklu (uverenje o državljanstvu roditelja ili pretka, odnosno javna isprava gde je evidentirana činjenica državljanstva Republike Srbije ili neki od dokumenata u kojima se to lice ili njegov predak izjasnio kao pripadnik srpskog naroda).

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 16. marta 2012. godine, Srbi iz regiona (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Mađarska, Rumunija i Albanija) oslobađaju se plaćanja takse i posebnih troškova u postupcima za prijem u državljanstvo Republike Srbije. Troškove taksi i posebnih troškova preuzeće Republika Srbija.

Ponovno sticanje državljanstva Republike Srbije (reintegracija)

Lica koja su otpuštena iz državljanstva Republike Srbije i stekla strano državljanstvo i maloletna lica kojima je na zahtev roditelja prestalo državljanstvo Republike Srbije otpustom ili odricanjem, od navršene 18. godine života, mogu podneti zahtev za ponovni prijem.

Prilikom podnošenja zahteva prilažu sledeća dokumenta:
• izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu, original, ne stariji od šest meseci,
• rešenje o otpustu, odnosno odricanju od državljanstva Republike Srbije,
• dokaz o stranom državljanstvu i
• inostrani pasoš ili ličnu kartu na uvid.

UTVRĐIVANjE DRŽAVLjANSKOG STATUSA

Licima koja su poreklom stekla državljanstvo Republike Srbije, a nisu upisana u knjige državljana u zemlji, Ministarstvo unutrašnjih poslova će utvrditi državljanski status na lični zahtev stranke. O utvrđivanju državljanstva Ministarstvo unutrašnjih poslova donosi rešenje.

Prilikom podnošenja zahteva potrebno je priložiti sledeće:
• pasoš ili druga javna isprava sa fotografijom s kojom se dokazuje pretpostavka o državljanskom statusu,
• izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu,
• izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je podnosilac zahteva u braku)
• dokaz o boravku u inostranstvu

Napomena: Stranka ukoliko želi može sama da dostavi sledeća dokumenta:

• dokaz da podnosilac zahteva nije upisan u knjigu državljana u mestu rođenja, po mestu rođenja roditelja i prebivalištu roditelja u vreme rođenja podnosioca zahteva,
• uverenje o državljanstvu za oba roditelja
• izvod iz matične knjige venčanih za roditelje i
• dokaz o boravku u inostranstvu.

Prilikom podnošenja zahteva za utvrđivanje državljanstva Republike Srbije plaća se konzularna taksa u iznosu od 56 evra.

OTPUST IZ DRŽAVLjANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

Otpust iz državljanstva R.Srbije regulisan je članom 28 Zakona o državljanstvu R. Srbije koji propisuje da državljanstvo R. Srbije prestaje ukoliko lice podnese zahtev za otpust i ako ispunjava sledeće uslove: da je navršio 18 godina života; da nema smetnji u pogledu vojne obaveze; da je izmirio poreze i druge zakonske obaveze u Republici Srbiji; da je regulisao imovinskopravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece prema licima koja žive u Republici Srbiji; da se protiv njega u Republici Srbiji ne vodi krivični postupak za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, a ako je u Republici Srbiji osuđen ne kaznu zatvora – da je tu kaznu izdržao i da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo.

Lica koja imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, uz zahtev i upitnik koje popunjavaju u Generalnom konzulatu R.Srbije u Herceg Novom, treba da prilože sledeću dokumentaciju:

1. Dokaz o stranom državljanstvu ili garanciju da će biti primljen u strano državljanstvo (i za dete ukoliko je obuhvaćeno zahtevom roditelja);

2. Fotokopija ličnih dokumenata (pasoša i lične karte) R.Srbije i Crne Gore

Napomena: Stranka ukoliko želi može sama pribaviti sledeću dokumentaciju:

3. Izvod iz matične knjige rođenih (i za dete ako je obuhvaćeno zahtevom);
4. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije ne starije od šest meseci;
5. Za muškarce-dokaz o regulisanoj vojnoj obavezi-u sudu overena fotokopija svih strana vojne knjižice (i punih i praznih);
6. Uverenje da se ne vodi krivični postupak u Republici Srbiji (dobija se u sudu u mestu prebivališta);
7. Uverenje da su izmireni porezi i doprinosi (dobija se u filijali Poreske uprave u mestu prebivališta a za lica koja imaju prebivalište na KiM u Poreskoj upravi Beograd-Regionalni centar Priština, Ustanička 130);
8. Uverenje da su izmirene imovinsko pravne obaveze iz odnosa roditelja i dece od Centra za socijalni rad po mestu prebivališta. 

Ukoliko se zahtevom za otpust iz državljanstva R. Srbije traži i otpust za maloletno dete starije od 14 godina, obavezno je njegovo lično prisustvo. 

Ukoliko jedan roditelj podnosi zahtev za otpust iz državljanstva za maloletno dete potrebno je dostaviti i pisanu saglasnost drugog roditelja, koja mora biti overena od strane nadležnog suda ili opštinskog organa uprave u zemlji, ili DKP Republike Srbije. U slučaju da su roditelji razvedeni a zahtev podnosi roditelj kome je dete pravosnažnom odlukom povereno na čuvanje i vaspitanje, potrebno je dostaviti pravnosnažnu sudska odluka o razvodu ili kopija overena od strane nadležnog organa u Republici Srbiji ili od strane DKP Republike Srbije. Ukoliko drugi roditelj ne da saglasnost za otpust deteta iz državljanstva, ili je nepoznatog prebivališta, ili je lišen poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava, potrebno je dostaviti mišljenje nadležnog organa starateljstva u Republici Srbiji ili DKP Republike Srbije.

 

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 16. marta 2012. godine, Srbi iz regiona (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Mađarska, Rumunija i Albanija) oslobađaju se plaćanja takse i posebnih troškova u postupcima za prestanak državljanstva Republike Srbije. Troškove taksi i posebnih troškova preuzeće Republika Srbija.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
POČETAK RADA ON LINE APLIKACIJE ZA VIZU D RADI ZAPOŠLЈAVANЈA U REPUBLICI SRBIJI
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari