| |     latinica | english  
Насловна
Држављанство

Питања држављанства регулисана су Законом о држављанству Републике Србије и Законом о изменама Закона о држављанству Републике Србије.

Како се стиче и како престаје држављанство Републике Србије, који је поступак ако сте отпуштени из држављанства Републике Србије, а желите да га поново стекнете, и који је поступак у случају да немате регулисан држављански статус, можете погледати ОВДЕ

СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Држављанство Републике Србије пореклом стиче дете:

• чија су оба родитеља у тренутку његовог рођења држављани Републике Србије,
• чији је један од родитеља у тренутку његовог рођења држављанин Републике Србије, а дете је рођено на територији Републике Србије,
• које је рођено у иностранству чији је један од родитеља у тренутку његовог рођења држављанин Републике Србије, а други је непознат или је непознатог држављанства или је лице без држављанства,
• које је рођено у иностранству чији је један од родитеља у тренутнку његовог рођена држављанин Републике Србије, а други има страно држављанство, уколико родитељ који поседује држављанство Републике Србије до навршене 18. године рођења детета поднесе захтев за упис у евиденције држављана у Републици Србији, директно или посредством дипломатско-конзуларног представништва, и
• које је старије од 18 година живота, рођено у иностранству, чији је један од родитеља у тренутку његовог рођења био држављанин Републике Србије, а други страни држављанин, уколико до навршене 23. године живота поднесе захтев за упис у евиденције држављана Републике Србије, лично или посредством дипломатско-конзулраног представништва.

Стицање држављанства Републике Србије пријемом:

Држављанство Републике Србије се стиче пријемом на основу правоснажног решења које доноси Министарство унутрашњих послова, на захтев странке и после спроведеног поступка прописаног Законом о држављанству Републике Србије.

Странац коме је сходно прописима о кретању и боравку странаца одобрено стално настањене у Републици Србији може, на лични захтев, да буде примљен у држављанство Републике Србије, уколико испуњава и друге Законом прописане услове. Захтев за пријем се подноси непосредно Минстарству унутрашњих послова Републике Србије.

Пријем у држављанство Републике Србије припадника српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије

Члан 23. Закона о држављанству гласи:

Припадник српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије, има право да буде примљен у држављанство Републике Србије без отпуста из страног држављанства, ако је навршио 18 година живота и није му одузета пословна способност и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.

Под условима из става 1. овог члана, у држављанство Републике Србије може бити примљено и лице рођено у другој републици раније СФРЈ које је имало држављанство те републике или је држављанин друге државе настале на територији раније СФРЈ, које као избегло, прогнано или расељено лице борави на територији Републике Србије или је избегло у иностранство.

Уз захтев по члану 23. став 1. Закона подносилац прилаже:

а) извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци);
б) уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
в) извод из матичне књиге венчаних (за лица која су у браку);
г) фотокопију документа са фотографијом (пасош) или други документ (лична карта);
д) потписану изјаву да Републику Србију сматра својом државом;
ђ) за дете старије од 14 година потребна је његова сагласност;
е) доказ о српском пореклу (уверење о држављанству родитеља или претка, односно јавна исправа где је евидентирана чињеница држављанства Републике Србије или неки од докумената у којима се то лице или његов предак изјаснио као припадник српског народа).

Закључком Владе Републике Србије од 16. марта 2012. године, Срби из региона (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Мађарска, Румунија и Албанија) ослобађају се плаћања таксе и посебних трошкова у поступцима за пријем у држављанство Републике Србије. Трошкове такси и посебних трошкова преузеће Република Србија.

За подношење захтева за пријем у држављанство користите следеће обрасце:

Изјава да се Република Србија сматра својом државом

Захтев за пријем у држављанство РС члан 23 - образац 6

Изјава

Поновно стицање држављанства Републике Србије (реинтеграција)

Лица која су отпуштена из држављанства Републике Србије и стекла страно држављанство и малолетна лица којима је на захтев родитеља престало држављанство Републике Србије отпустом или одрицањем, од навршене 18. године живота, могу поднети захтев за поновни пријем.

Приликом подношења захтева прилажу следећа документа:
• извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу, оригинал, не старији од шест месеци,
• решење о отпусту, односно одрицању од држављанства Републике Србије,
• доказ о страном држављанству и
• инострани пасош или личну карту на увид.

УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСКОГ СТАТУСА

Лицима која су пореклом стекла држављанство Републике Србије, а нису уписана у књиге држављана у земљи, Министарство унутрашњих послова ће утврдити држављански статус на лични захтев странке. О утврђивању држављанства Министарство унутрашњих послова доноси решење.

Приликом подношења захтева потребно је приложити следеће:
• пасош или друга јавна исправа са фотографијом с којом се доказује претпоставка о држављанском статусу,
• извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу,
• извод из матичне књиге венчаних (уколико је подносилац захтева у браку)
• доказ о боравку у иностранству,

Напомена: Странка уколико жели може сама да достави следећа документа:

• доказ да подносилац захтева није уписан у књигу држављана у месту рођења, по месту рођења родитеља и пребивалишту родитеља у време рођења подносиоца захтева,
• уверење о држављанству за оба родитеља,
• извод из матичне књиге венчаних за родитеље.

Приликом подношења захтева за утврђивање држављанства Републике Србије плаћа се конзуларна такса у износу од 56 евра.

ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Отпуст из држављанства Р.Србије регулисан је чланом 28 Закона о држављанству Р. Србије који прописује да држављанство Р. Србије престаје уколико лице поднесе захтев за отпуст и ако испуњава следеће услове: да је навршио 18 година живота; да нема сметњи у погледу војне обавезе; да је измирио порезе и друге законске обавезе у Републици Србији; да је регулисао имовинскоправне обавезе из брачног односа и односа родитеља и деце према лицима која живе у Републици Србији; да се против њега у Републици Србији не води кривични поступак за кривична дела за која се гони по службеној дужности, а ако је у Републици Србији осуђен не казну затвора – да је ту казну издржао и да има страно држављанство или доказ да ће бити примљен у страно држављанство.

Лица која имају пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, уз захтев и упитник које попуњавају у Генералном конзулату Р.Србије у Херцег Новом, треба да приложе следећу документацију:

 

1. Доказ о страном држављанству или гаранцију да ће бити примљен у страно држављанство (и за дете уколико је обухваћено захтевом родитеља);

2. Фотокопија личних докумената (пасоша и личне карте) Р.Србије и Црне Горе

Напомена: Странка уколико жели може сама прибавити следећу документацију:

3. Извод из матичне књиге рођених (и за дете ако је обухваћено захтевом);
4. Уверење о држављанству Републике Србије не старије од шест месеци;
5. За мушкарце-доказ о регулисаној војној обавези-у суду оверена фотокопија свих страна војне књижице (и пуних и празних);
6. Уверење да се не води кривични поступак у Републици Србији (добија се у суду у месту пребивалишта);
7. Уверење да су измирени порези и доприноси (добија се у филијали Пореске управе у месту пребивалишта а за лица која имају пребивалиште на КиМ у Пореској управи Београд-Регионални центар Приштина, Устаничка 130);
8. Уверење да су измирене имовинско правне обавезе из односа родитеља и деце од Центра за социјални рад по месту пребивалишта. 

Уколико се захтевом за отпуст из држављанства Р. Србије тражи и отпуст за малолетно дете старије од 14 година, обавезно је његово лично присуство. 

Уколико један родитељ подноси захтев за отпуст из држављанства за малолетно дете потребно је доставити и писану сагласност другог родитеља, која мора бити оверена од стране надлежног суда или општинског органа управе у земљи, или ДКП Републике Србије. У случају да су родитељи разведени а захтев подноси родитељ коме је дете правоснажном одлуком поверено на чување и васпитање, потребно је доставити правноснажну судска одлука о разводу или копија оверена од стране надлежног органа у Републици Србији или од стране ДКП Републике Србије. Уколико други родитељ не да сагласност за отпуст детета из држављанства, или је непознатог пребивалишта, или је лишен пословне способности или родитељског права, потребно је доставити мишљење надлежног органа старатељства у Републици Србији или ДКП Републике Србије.

Закључком Владе Републике Србије од 16. марта 2012. године, Срби из региона (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Мађарска, Румунија и Албанија) ослобађају се плаћања таксе и посебних трошкова у поступцима за престанак држављанства Републике Србије. Трошкове такси и посебних трошкова преузеће Република Србија.
 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

 

 

Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПОЧЕТАК РАДА ON LINE АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ВИЗУ РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари